top of page

מנהיגות בצוות

צוות - הוא 2 אנשים או יותר המקיימים ביניהם פעילות גומלין, תוך תלות הדדית לשם השגת מטרות משותפות.

חברי הקבוצה מודעים זה לזה ונתפסים בעיני עצמם כקבוצה מובנית: ביחסיה הפנימיים ועם הסביבה. הקבוצה מאופיינת בנורמות, ערכים ותרבות משותפת."התפקיד העיקרי של מנהיג הצוות הוא לעשות כל מה שלא נעשה כהלכה ע"י הצוות".(McGrat)


המנהיג אחראי על אבחון כל בעיה שעשויה להפריע בהשגת מטרת הצוות, בהעלאת פתרונות ותכנון


הפעילויות של המנהיג הפונקציונלי:

1. חיפוש וארגון מידע

2. שימוש במידע בקבלת החלטות

3. ניהול משאבי אנוש

4. ניהול משאבים פיזיים


אם הצוות מצליח ← המנהיג מוגדר כאפקטיבי או... כל פעולה של המנהיג אפקטיבית אם הצוות מצליח.


מעבר להצלחת המנהיג, כישורי ויכולות חברי הצוות מסבירים חלק ניכר מהשונות בתפקוד אפקטיבי של הצוות.


מנהיג פונקציונאלי צריך:

להכיר ולהבנות את הבעיות של הצוות

לייצר פיתרון מתאים

לתכנן וליישם את הפיתרון המתאים

לתאם ולנטר את ישום הפיתרון


איזה מנהיג יש בצוות שלכם?

Commentaires


bottom of page