top of page

תפקידי משאבי אנוש

כמנהלת משאבי אנוש בארגון, אני נושאת בשני תפקידים עיקריים:

עבודה טקטית - ברמת היומיומית, ניהול בסיסי של נושאים הקשורים לניהול אנשים ונתונים. הפיכת התשתית ליעילה יותר. הקשבה ומתן מענה לעובדים ולצרכיהם. פרקטיקות של גיוס, הדרכה, תגמול ועוד... הפחתה של עלויות בתחומים השונים ובסופו של דבר הטמעת כלים לביצוע האסטרטגיה.

עבודה אסטרטגית – חיבור לאסטרטגיה הארגונית, מינוף יכולות העובדים כדי לענות טוב יותר על צרכי הלקוח, לייצר יתרון תחרותי. זה בא לידי ביטוי, למשל, בהכנת צוותי עובדים ותוכניות להתארגנות עתידית, הטמעת שינוי ארגוני, הכנת הארגון לשינוי תשתיתי ועוד.

עיצוב מערכת משאבי האנוש, כך שתתמוך ברוח הארגון ותבוא לידי ביטוי בפעילות העובדים ושדרת הניהול הארגוני.

לפי גורו משאבי-אנוש פרופ' דייב אולריך, כשמסתכלים על תפקיד מנהל משאבי אנוש בארגון, ניתן לחלק אותו לארבע.

התפקידים נעים על 2 צירים, אנשים/תהליכים ו- מיקוד על אסטרטגיה על העתיד/פעולות יומיומיות בארגון.Dave Ulrich Model of HR Roles


ניהול אסטרטגי של משאבי אנוש (Strategic Partner)

התמקדות בתהליכים ומיקוד על העתיד. חיבור של משאבי אנוש לאסטרטגיה הארגונית ע"י ייצור פרקטיקות שעוזרת לארגון לבצע את האסטרטגיה. תרגום האסטרטגיה לסדרי עדיפויות של מנהל משאבי אנוש.


ניהול של תשתיות הארגון (Administrative Expert)

היבט זה מתייחס לפעילויות המסורתיות של משאבי אנוש בארגון. תפקידו לבחון כיצד ניתן לשפר את התשתית הארגונית, לעצב, לשנות ולחדש על מנת להפוך את התשתית ליעילה יותר. פרקטיקות של גיוס, הדרכה, תגמול ועוד. הפחתה של עלויות בתחומים השונים ובסופו של דבר, נקבל כלים לביצוע האסטרטגיה.


ניהול התרומה של העובדים (Employee Champion)

הקשבה ומענה לעובדים ולצרכיהם. אספקת משאבים לעובדים, סקרים לבחינת הפער בין הצורך לפועל ועבודה על צמצומו באמצעות עבודה עם המנהלים.


ניהול של שינוי (Change Agent)

חלק מהתפקיד מנהל משאבי אנוש זה לנהל שינוי ולהכין את הארגון לקראת שינוי עתידי. תרבות של ארגון המאפשרת גמישות ועיצוב תהליכים שיקצרו זמן ומשך של תהליכי שינוי. כמו כן למנהלי משאבי אנוש, יש תפקיד בהבנת וזיהוי השינוי הנדרש. כסוכן שינוי, עליו ליצור תשתית מחודשת.


כמנהלת משאבי אנוש שמסתכלת על עצמה כשותפה אסטרטגית, יש לא פעם התנגשות בין התפקידים השונים. פה באה לידי ביטוי המקצועיות שלי והיכולת לקבוע סדרי עדיפויות שיסייעו לארגון להשיג את יעדיו.Comentários


bottom of page